REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOSMETYKI DR LUCY

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Kosmetyki Dr Lucy – dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.drlucy.pl

 

SŁOWNIK TERMINÓW:

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie, ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem za pośrednictwem witryny pod adresem: www.drlucy.pl

Sklep – sklep internetowy Kosmetyki dr Lucy dostępny pod adresem http://kosmetyki.drlucy.pl/ prowadzony przez spółkę pod firmą Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe ACRYLMED dr Ludwika Własińska sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem), zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000429418, NIP: 785 179 73 21, REGON: 302180215, adres poczty elektronicznej: handel@acrylmed.com.pl, numer telefonu +48 61 28 35 541, numer faksu: +48 61 28 35 541.

Sprzedawca, Administrator – spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe ACRYLMED dr Ludwika Własińska Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429418, NIP: 785 179 73 21, REGON: 302180215, prowadząca sklep internetowy pod adresem internetowym http://kosmetyki.drlucy.pl/.

Klient – odpowiednio:

a) osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej, w tym zawierająca umowę, bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub,
b) osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej, w tym zawierająca umowę, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) Konsument który ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub,
d) osoba prawna lub,
e) jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonujący w swoim imieniu czynności z OBI dostępnych na stronie http://drlucy.pl/, w tym zawierający umowę.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklepie internetowym kosmetyki.drlucy.pl, niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar konsumpcyjny (Towar) – prezentowany w Sklepie produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

Czas realizacji złożonego zamówienia – czas, w którym Sprzedawca przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar, łącznie z terminem jej dostarczenia.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady fizycznej lub prawnej Towaru.

Przedsiębiorca – oznacza Klienta niebędącego Konsumentem.

Przedsiębiorca jednoosobowy działający na prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego Towaru.

Świadczenie umowne – świadczenie określone w umowie, do którego wykonania zobowiązana jest każda ze stron umowy tj.: Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru. Świadczeniem zaś Klienta jest zapłata określonej w umowie ceny za świadczenie – sprzedaż Towaru wykonana przez Sprzedawcę.

Trwały nośnik – materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, karta pamięci, dysk twardy) lub narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS) pozwalające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywać informacje w sposób umożliwiający dostęp do nich w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim służą.

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, z wyłącznym wykorzystaniem co najmniej jednego środka porozumiewania się na odległość – dokonanie zakupu w Sklepie.

Usługi – działalność prowadzona przez Sprzedawcę, obejmująca:

a) Usługę sprzedaży – sprzedaż Towarów konsumpcyjnych drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem Sklepu,
b) Usługę Newsletter – bezpłatne przekazywanie Klientom Newslettera.

Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).

Newsletter – biuletyn wydawany i przesyłany przez Sprzedawcę Klientom w formie elektronicznej, zawierający informacje dotyczące m.in. oferty Sklepu Internetowego oraz promocji na Towary konsumpcyjne dostępne w Sklepie Internetowym.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014 poz. 121).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014 poz.827.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.2013 poz.1422 ).

Polityka Prywatności – dokument określający postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny pod linkiem

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

SPIS TREŚCI:

 1. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne).
 2. Sposoby porozumiewania się z Klientem.

III. Cena.

 1. Sposoby złożenia zamówienia.
 2. Formy i termin płatności.
 3. Realizacja złożonych zamówień.

VII. Koszty dostawy.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.

 1. Reklamacje dotyczące Towarów.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
 3. Usługa Newsletter.

XII. Reklamacje usług elektronicznych.

XIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe.

I. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy (Świadczenie umowne).

Sprzedawca na stronie internetowej Sklepu oferuje Klientom produkty – kosmetyki do pielęgnacji zwierząt. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru oraz kosztów dostarczenia Towaru, który zamówił na stronie internetowej Sklepu.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towarów bez Wad fizycznych i Wad prawnych.

Wszystkie towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i pochodzą bezpośrednio od producenta.

II. Sposoby porozumiewania się z Klientem.

Sprzedawca pod numerem telefonu +48 697 085 541 udziela informacji Klientom w sprawie zawartej umowy sprzedaży. Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta. Do dyspozycji jest również kontakt drogą mailową: kosmetyki@acrylmed.com.pl Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego zamówienia kontaktuje się z Klientem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Klienta numer telefonu, w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego zamówienia.

III. Cena.

 1. Ceny Towarów oferowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).
 2. Ceny w walutach obcych przeznaczone są dla klientów spoza terytorium Polski. Ceny w walutach obcych będą przeliczane codziennie o godz. 10:00 zgodnie z kursem banku BZ WBK sprzedaż dla dewiz.
 3. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania zamówienia konkretnego produktu. Koszty dostawy są uzależnione od wybranej przez Klienta formy płatności oraz od wartości złożonego zamówienia.
 4. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Klienta zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.

IV. Sposoby złożenia zamówienia.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci internet. Informacje na temat oferowanych przez Sprzedawcę Towarów, szczegółowy ich opis ze wskazaniem ich głównych cech (przeznaczenie, sposób użytkowania) zamieszczony jest pod każdym z Towarów uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje o produktach zamieszczone na stronie sklepu internetowego kosmetyki.drlucy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 3. Formy złożenia zamówienia:
  a) poprzez stronę internetową Sklepu (zakładając dobrowolnie Konto lub bez jego zakładania), zamówienie w sklepie można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
  b) wysyłając wiadomość e-mail pod adres: handel@acrylmed.com.pl ze wskazaniem wszystkich istotnych z punktu widzenia realizacji zamówienia informacji o zamawianym Towarze oraz danych osoby zamawiającej (Klienta).
 4. W przypadku, gdy Klient dobrowolnie zdecyduje się założyć Konto na stronie internetowej Sklepu, powinien wykonać następujące czynności:
  a) kliknąć w „Zarejestruj się”,
  b) wpisać wymagane dane w określonych polach formularza rejestracyjnego,
  c) zaznaczyć w przeznaczonym do tego okienku stawiając znak „X” zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Konta użytkownika i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu i akceptacją jego treści oraz – opcjonalnie, w zależności od życzenia Klienta – wystawienie przez Sprzedawcę faktury VAT, wskazanie innego adresu dostawy Towaru, zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 5. W celu złożenia zamówienia należy:
  a) zalogować się do sklepu internetowego kosmetyki.drlucy.pl lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
  b) wybrać produkt, będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”,
  c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu),
  d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu, w przypadku dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem,
  e) wpisać dane do faktury, jeśli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,
  f) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płace przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.
 6. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania przez Klientów. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) uznawane będą za złożone w najbliższym kolejnym dniu roboczym i od tego dnia liczony będzie termin do ich realizacji.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragon, fakturę VAT (w tym wypadku na życzenie Klienta), wzór formularza odstąpienia od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Szczegółowe informacje o sposobie złożenia zamówienia podane zostały w punkcie IV. Sposoby złożenia zamówienia.
 9. Każdy towar ma określoną dostępność. Jeśli termin realizacji zamówienia miałby przekroczyć 7 dni Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.

V. Formy i termin płatności.

 1. Sklep oferuje następujące sposoby płatności za zakupiony Towar:
  a) za pobraniem przy odbiorze Towaru – Klient płaci kurierowi przy odbiorze przesyłki (ten sposób płatności dotyczy tylko doręczenia zamówionego Towaru na terenie Polski).
  b) przelewem na konto Bank Polska Kasa Opieki SA o numerze 70 1240 6524 1111 0011 1189 5664– Klient płaci z góry za zakupiony Towar przed realizacją dostawy.
  c) Karty płatnicze:
  – Visa
  – Visa Electron
  – MasterCard
  – MasterCard Electronic
  – Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

d) gotówką – forma płatności tylko przy osobistym odbiorze w siedzibie spółki ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem.

 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 3. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)

VI. Realizacja złożonych zamówień.

 1. Sklep może realizować zamówienie z opcją własnego odbioru Towaru przez Klienta – w siedzibie spółki.
 2. Towar zamówiony w Sklepie dostarczamy na terenie Polski:
  – kurierem
  – przesyłką InPost
  – poprzez Pocztę Polską.
 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji. Na czas otrzymania Towaru składa się:
  a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności wybrana przez Klienta, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) – do 7 dni roboczych;
  b) czas dostawy – do 7 dni roboczych (w przypadku doręczeń na terenie Polski). Czas dostawy do innych krajów ustalany jest indywidualnie. Szczegółowy opis wraz z kosztami dostaw poza terenem Polski znajduje się w zakładce DOSTAWA. Podany termin jest terminem deklarowanym przez profesjonalnego przewoźnika.

Należy pamiętać, że realizacja zamówienia (w przypadku wybrania płatności przelewem na konto, kartą płatniczą przez system płatności elektronicznych ) rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedawcy, lub po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

 1. Dowód Zakupu jest wystawiany do każdej przesyłki (paragon albo faktura VAT). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów lub konieczności sprostowania danych podanych przez Klienta, prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kosmetyki@acrylmed.com.pl

VII. Koszty dostawy.

 1. Szczegółowe koszty dostawy określone są w zakładce DOSTAWA.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości kosztów przesyłki związanych z realizacją konkretnego zamówienia z uwagi na jego wartość, wagę, ilość produktów, specyficzny charakter opakowania. W razie zaistnienia takiej sytuacji o koszcie przesyłki klient zostanie poinformowany po przyjęciu zamówienia i poproszony o jego akceptację.
 3. Koszt przesyłki produktu do klienta poza terytorium Polski będzie każdorazowo uzgadniany i przesłany do akceptacji.

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy oraz jego skutki.

Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz (lub inna osoba – wskazana przez Klienta od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Klienta oświadczenia, za pomocą przykładowego formularza (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy). Klient może również poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą innego środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.

 1. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru), o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany Towar należy odesłać na adres: ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem, adresat: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin 14 – sto dniowy jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed jego upływem.

Klient korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów.

W przypadku, gdy zakupiony przez Klienta Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może skorzystać z uprawnienia reklamacyjnego. Składając reklamację Klient może zażądać:
a) wymiany lub naprawy Towaru,
b) obniżenia ceny lud odstąpienia od umowy sprzedaży, gdy wada jest istotna.

Wszelkie uprawnienia Konsumenta wskazane w niniejszym paragrafie odnoszą się także do Przedsiębiorcy jednoosobowego działającego na prawach Konsumenta

Wymiana, naprawa

W przypadku, gdy Klient zdecyduje się na dokonanie wymiany lub naprawy Towaru, a jego żądanie może okazać się dla Sprzedawcy:

a) niemożliwe do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie produkcji danego Towaru) lub
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań, może wymagać z strony Sprzedawcy poniesienia nadmiernych kosztów.

W takiej sytuacji Sprzedawca może odmówić lub zaproponować Klientowi inny sposób rozpatrzenia reklamacji, tj. w przypadku, gdy Klient żądał wymiany Sprzedawca może zaoferować naprawę, a w przypadku, gdy żądał naprawy – wymianę. Niezależnie od tego, również Klient może zmienić swój wybór i po odmowie Sprzedawcy żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób (naprawa, wymiana). Możesz również skorzystać z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

Obniżenie ceny, odstąpienie od umowy sprzedaży.

Reklamując Towar Klient może żądać odstąpienia od umowy, gdy wada towaru jest istotna lub obniżenia ceny. Żądając obniżenia ceny Klient powinien wskazać kwotę, o jaką jego zdaniem należy obniżyć pierwotną cenę Towaru.

Informujemy jednak, że jeśli jest to pierwsze żądanie Klienta złożone w ramach reklamacji danego Towaru, Sprzedawca może zaproponować Klientowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – jeśli takie rozwiązanie nie będzie wiązało się dla Klienta z nadmiernymi niedogodnościami. O ewentualnej propozycji Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie, a Klient może zadecydować, czy propozycja ta jest zgodna z jego oczekiwaniami. Jeśli nie – może zażądać zmiany propozycji (z wymiany na naprawę lub odwrotnie), chyba, że będzie ona:

a) niemożliwa dla Sprzedawcy do spełnienia,
b) nadmiernie kosztowna w porównaniu z drugim z możliwych żądań.

Sprzedawca – rozpatrzy reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia i w tym terminie poinformuje Klienta o decyzji reklamacyjnej w ustalony z klientem sposób: w formie pisemnej, drogą wiadomości e-mail lub SMS. Brak informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji skutkuje jej uznaniem za uzasadnioną.

Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje uznane za zasadne zostały zrealizowane w rozsądnym czasie i bez nadmiernych dla Klienta niedogodności.

W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty odesłania przez niego reklamowanego Towaru do Sprzedawcy.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji lub naruszenia interesów Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.
 2. Komputer bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.
 3. Posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.
 4. Zainstalowanie na komputerze lub innym urządzeniu mobilnym przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome czy też Apple Safari.

Zakazane jest dostarczanie i umieszczanie przez Klienta w Sklepie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. W przypadku, gdy Klient dostarczy takich treści do Sklepu, Sprzedawcy przysługuje uprawnienie do ingerencji w dostarczoną treść, tj. w szczególności do usunięcia takich treści w całości lub w części lub ich zmianę.

XI. Usługa Newsletter.

 1. Do skorzystania z Usługi Newsletter niezbędne jest:
 2. a) podanie przez Klienta jego adresu e-mail w Sklepie we właściwym polu oraz zaznaczenie pól o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości typu Newsletter i potwierdzam, iż zapoznałam/em się z Informacją dla subskrybentów.” i „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. adresu e-mail, w celu korzystania z usługi „Newsletter.”, a następnie dokonanie przez Klienta autoryzacji subskrypcji poprzez kliknięcie w link umieszczony w wiadomości e-mail przesłanym Klientowi przez Sprzedawcę na podany przez Klienta adres e-mail.

W wyniku dokonania czynności, o których mowa powyżej, dochodzi do zawarcia bezterminowej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym.

 1. Klient może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 powyżej poprzez:
 2. a) kliknięcie w link rezygnacji z otrzymywania Newslettera, umieszczany w stopce każdego Newslettera, lub
 3. b) wysłanie wiadomości e-mail na adres: handel@acrylmed.com.pl, lub
 4. c) telefonicznie pod numerem: +48 61 28 35 541.
 5. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

XII. Reklamacje usług elektronicznych.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę Usług, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać w następujący sposób:
 2. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: handel@acrylmed.com.pl
 3. telefonicznie pod numerem +48 61 28 35 541
 4. pisemnie na adres korespondencyjny: Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Acrylmed dr Ludwika Własińska Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 33, 63-100 Śrem.
 5. Składając reklamację Klient powinien wskazać imię i nazwisko, termin (datę) wystąpienia przyczyny reklamacji i ją opisać
 6. Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do złożonej reklamacji, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres korespondencyjny.

XIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Klient składając zamówienie w Sklepie podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Sklep przetwarza również dane Klientów:
 3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 4. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 6. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Klienta w zakresie imię i nazwisko, adres, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
 7. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie z RODO i aktami prawnymi które zostaną wydane w jego wykonaniu.
 8. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Klient ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
 9. Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Klient ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 11. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Klient może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Klient w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Klient może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 14. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Klienta:
 15. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Klienta;
 16. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 17. Szczegóły ochrony danych Klienta znajdują się w Polityce prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go, zapisać na dysku urządzenia, z którego korzystają (np.: komputera) i sporządzić jego wydruk.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich rozwiązania polubownie. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.